Na het debacle bij belastingdienst toeslagen hoeft belastingdienst ‘blauw’ zich in 2022 geen zorgen te maken over discriminatie. Of wel?

Taxence 7/12/2021
Bron:  Kamerbrief contouren tegemoetkoming FSV, nr. 2021-0000249588, Ministerie van Financien, 7 december 2021

Stas van Fin Hans Vijlbrief schetst de contouren voor een tegemoetkoming van geregistreerden in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Kennelijk worden de dilemma’s voor vergoeding/compensatie onderzocht. In ieder geval is registratie in het systeem een AVG schending. Het valt mij op, dat fraude wel een belemmering is voor vergoeding. Dat zal iets met willens en wetens te maken hebben. Dat is wel iets anders dan de tegemoetkoming van 30.000 euro bij de toeslagaffaire. Een terechte blokkering van een toeslag op grond van fraude belemmert niet een tegemoetkoming van dat bedrag volgens mij. Ben benieuwd of FSV geregistreerden zich zullen beroepen op die soepele behandeling bij toeslagen.

Ook interessant is, dat risicosignalering in andere vorm wel een onderdeel van een automatische selectie zal blijven uitmaken volgens Vijlbrief. Maar dat er onderzoek is over het antwoord op de vraag of zo’n systeem een onterechte vooringenomenheid in zich heeft. Dat zal nog wat betekenen voor het selectiesysteem van belastingdienst ‘blauw’. Een systeem, dat uitvoerig door de Algemene RekenKamer (ARK) in 2019 is onderzocht en door de stas is toegelicht in de Tweede Kamer. Het ging daarbij om de selectiesystemen van de OB en de IB/Vpb. De stas parafraseert daarbij de bevindingen van de ARK:

“De ARK heeft onderzocht of de Belastingdienst verantwoord omgaat met data. In haar rapport geeft de ARK aan dat de Belastingdienst zich bewust is van de verantwoordelijkheid om op een zorgvuldige, correcte en maatschappelijk aanvaarde manier om te gaan met deze data. Daarbij wordt tevens vastgesteld dat de Belastingdienst deze verantwoordelijkheid serieus heeft opgepakt. Dit gebeurt enerzijds door het gebruik van data te borgen met technische maatregelen en anderzijds door de implementatie van organisatorische maatregelen. Zo is de aanbeveling van de ARK rondom actieve betrokkenheid van het management reeds geïmplementeerd.”

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02893
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/brieven/2019/06/11/bestuurlijke-reactie-op-het-rapport-datagedreven-selectie-van-aangiften
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-622.html

Dat was 2019. Ook na het debacle bij belastingdienst toeslagen hoeft belastingdienst ‘blauw’ zich in 2022 geen zorgen te maken over discriminatie. Of toch wel?

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *