Unsafe working atmosphere at UHT now?

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/interne-klachten-bij-uht-die-toeslagenouders-compenseert/

Het rommelt nog steeds bij de afwikkeling van de financiële tegemoetkoming aan gedupeerde ouders naar aanleiding van de toeslagenaffaire door de instantie die daarvoor staat opgesteld, de UHT.
Je zal een gedupeerde ouder zijn en al maanden wachten op die tegemoetkoming. Het geduld wordt dan wel op de proef gesteld. En hun advocaten proberen verhaal te halen door bezwaarschriften in te dienen. Massaal. Daar hadden zij toch niet op gerekend, toen zij het groene licht voor de tegemoetkoming kregen.
Je zal maar een ingehuurde kracht zijn om die massaal ingediende bezwaarschriften weg te werken. Weinig inwerktijd en toch de ongeduldige ouders te woord staan. Om wanhopig van te worden. Daar had je toch niet op gerekend, toen je was ingegaan op die uitdagende vacaturetekst.
Je zal maar een leidinggevende zijn, die normaal gesproken ingesleten procespaden betreedt en nu een heel nieuw concept van leidinggeven moet bedenken om aan de ene kant snel recht te doen aan de ouders en om aan de andere kant het geld niet nodeloos over de balk te gooien. Een zinnige baan, maar één waar je emotioneel constant op aan staat. Daar had je niet op gerekend, toen jou gevraagd werd deze maatschappelijke brand te blussen.
Je zal maar net de nieuwe directeur zijn, die eindelijk duidelijke lijnen zal uitzetten om de berg aan bezwaarschriften weg te werken. Maar wel de staatssecretaris in de nek voelt hijgen, die vriendelijk doch heel beslist vraagt alleen maar goed nieuws te brengen. Wat gegeven de complexe problematiek en het tekort aan menskracht eigenlijk niet zal lukken. Daar had je niet op gerekend, toen jou gevraagd werd deze volgende stap in jouw glanzende carrière te maken.
Je zal maar staatsecretaris zijn, de zoveelste in de ‘rij’, die deze klus snel moet klaren, terwijl de integriteitskwesties en de ICT van de blauwe dienst alle aandacht eisen. Daarbij ook nog eens op regelmatige afroep de Tweede Kamer van mooie woorden voorziet om toch vooral het proces bij ‘rood’ daardoor niet in de weg te lopen. Daar had je niet helemaal op gerekend, toen je als fiscalist pur sang de politieke stap maakte.
En tenslotte zal je maar Tweede Kamerlid zijn en je de schompes gewerkt hebben om de onderste steen boven water te krijgen in de toeslagenaffaire. Weliswaar gewaarschuwd, dat het muisje nog wel een heel lange staart met allemaal gezwellen zou kunnen hebben. Maar om tot nu toe wel opgejaagd door de wanhopige ouders verder niets kunnen bereiken, dan moedeloos afwachten. Daar had je als kamerlid niet zo hard voor gevochten. Zo draait de carrousel steeds harder vast in de grond. Niet alleen voor de klagende medewerkers, maar zo langzamerhand voor iedereen die aan de stangen van de rondtollende carrousel hangt wordt het een onveilige, giftige omgeving.

There is still a mess with the settlement of the financial compensation to duped parents following the benefits affair by the body that has been set up for this purpose, the UHT.
You will be a duped parent and have been waiting for that compensation for months. Patience will then be tested. And their lawyers are trying to get redress by filing objections. massive. They hadn’t counted on that when they got the green light for the compensation.
You will only be a hired force to get rid of those massively filed objections. Little training time and still speaking to the impatient parents. To become desperate. You hadn’t counted on that when you accepted that challenging vacancy text.
You will be just a manager who normally enters ingrained process paths and now has to come up with a whole new concept of leadership in order to quickly do justice to the parents on the one hand and not to throw the money over the bar on the other hand . A sensible job, but one that you are constantly on emotionally. You hadn’t counted on that when you were asked to put out this social fire.
You will just be the new director, who will finally set clear lines to get rid of the mountain of objections. But the Secretary of State feels panting on the neck, who kindly but very firmly asks to bring only good news. Which, given the complex problems and the shortage of manpower, will not actually work. You didn’t count on that when you were asked to take this next step in your shining career.
You will be Secretary of State, the umpteenth in the ‘row’, who has to get this job done quickly, while the integrity issues and the ICT of the blue service demand all your attention. In addition, on a regular basis, the House of Representatives provides nice words, so as not to get in the way of the process in the case of ‘red’. You hadn’t quite counted on that when you, as a tax specialist pur sang, took the political step.
And finally, you will only be a member of the House of Representatives and you will have worked your ass off to get the bottom stone above water in the benefits affair. Be warned that the mouse could still have a very long tail with all kinds of growths. But until now, being chased by the desperate parents, unable to achieve anything further, then waiting despondently. You wouldn’t have fought so hard for that as a member of parliament. This way the carousel becomes increasingly stuck in the ground. Not only for the complaining employees, but gradually for everyone hanging from the bars of the spinning carousel, it is becoming an unsafe, toxic environment.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *