Citaat Wiet van Broeckhoven: “Chantage: ‘Als u mij die loonsverhoging niet geeft vertel ik aan iedereen dat u ze mij wel gegeven hebt.”

Rick* uit de Bollenstreek heeft beet – denkt-ie. Hij heeft op Tinder Nathalie* (20) ‘ontmoet’. En Nathalie ziet hem ook wel zitten – denkt-ie. In de hoop Nathalie te verleiden tot een rendez-vous, maakt hij honderden euro’s naar haar over voor een hotelkamer en champagne. Én hij verrast haar met een dickpic (dat is inmiddels een erkend woord; het woord staat in de woordenlijst van de Taalunie).

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Op-de-rol-Ik-heb-die-foto-toch-niet-online-gezet.aspx?pk_campaign=redactie%C2%AC%C2%AC%C2%AC%C2%AC%C2%AC&pk_medium=e-mail&pk_source=nieuwsbrief&pk_keyword=nieuwsbrief

Opmerkelijke uitspraak van de politierechter in deze ‘juicy’ zaak. Opmerkelijk, ook omdat het woord ‘dickpic’ een aanvaarde juridische term in de rechtszaal is geworden. Het minderjarige meisje Nathalie dreigt de ‘dickpic’ van Rick aan zijn familie op sociale media openbaar te maken. Tegen betaling wil zij deze foto wel verscheuren. Pas na betaling van een reeks bedragen tot euro 2100 doet Rick aangifte van chantage. Nathalie deed zich voor als minderjarig, maar kennelijk was zij al 20. Nathalie speelt de vermoorde onschuld, omdat zij niet om de foto heeft gevraagd en de foto niet heeft geplaatst en hoewel via haar telefoon zou iemand anders – onbekend – de chantage berichten hebben gestuurd. De politierechter gelooft geen fluit van het verhaal van Nathalie. Zij wordt veroordeeld tot een taakstraf en terugbetaling van het afgeperste bedrag.

Hoe je erbij komt om een ‘dickpic’ aan een (minderjarig) meisje te sturen, is voer voor psychiaters. Misschien wist Rick niet, dat zij minderjarig was. Maar dan nog. Zo naïef zijn te denken, dat zo’n foto niet ooit de virtuele wereld rond zou gaan, is opmerkelijk. Want dat heeft Rick dus wel willen voorkomen. Deze naïviteit is de grondslag voor een snel opkomende wetenschap, namelijk social engineering. Het werkveld van de kwaadaardige hacker. Het verleiden van de computergebruiker om zijn/haar/lhbtiq+ gegevens over te leggen, waarmee de digitale kluis wordt geopend en leeggeroofd. Het begint met de verleiding van de sprankelende dagaanbieding in de supermarkt en eindigt met de hulproep van je in geldnood verkerende dochter.

Maar heeft Rick zich niet bezondigd aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, als hij wist dat Nathalie minderjarig zou zijn en toch bleef aandringen? Dan krijg je zoiets als de casus Marc Overmars of sterker, de onlangs veroordeelde Thijs Römer. Natuurlijk lijkt Nathalie kilo’s boter op haar hoofd mee te torsen. Maar de casus zou zomaar een verrassende wending kunnen krijgen als raadsvrouw SamSeij zijn wetenschap van minderjarigheid had onderzocht. Maar goed, Nathalie lijkt dus niet minderjarig te zijn en dus is het ‘gewoon’ chantage.

Remarkable statement by the police judge in this ‘juicy’ case. Remarkable, also because the word ‘dickpic’ has become an accepted legal term in court. The underage girl Nathalie threatens to reveal Rick’s ‘dick pic’ to his family on social media. She is willing to tear up this photo for a fee. Only after paying a series of amounts up to 2,100 euros does Rick report blackmail. Nathalie pretended to be a minor, but apparently she was already 20. Nathalie plays the murdered innocence, because she did not ask for the photo and did not post the photo and although via her phone someone else – unknown – allegedly sent the blackmail messages . The police judge does not believe a word of Nathalie’s story. She is sentenced to community service and repayment of the extorted amount.

How you come to send a ‘dick pic’ to an (underage) girl is fodder for psychiatrists. Maybe Rick didn’t know she was underage. But still. To be so naive as to think that such a photo would not one day circulate the virtual world is remarkable. Because Rick wanted to prevent that. This naivety is the basis for a rapidly emerging science, namely social engineering. The field of action of the malicious hacker. Tempting the computer user to hand over his/her/LGBTIQ+ data, thereby opening and looting the digital safe. It starts with the temptation of the sparkling daily offer in the supermarket and ends with the cry for help from your daughter who is in need of money.

But hasn’t Rick committed sexual misconduct if he knew that Nathalie would be a minor and yet continued to insist? Then you get something like the case of Marc Overmars or, even more strongly, the recently convicted Thijs Römer. Of course, Nathalie seems to be carrying kilos of butter on her head. But the case could have taken a surprising turn if defense counsel SamSeij had investigated his knowledge of being a minor. Anyway, Nathalie doesn’t seem to be underage and so it’s ‘just’ blackmail.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *