Violence by guards against asylum seekers in Hoogeveen can now be foreseen?

De inspectie Justitie en Veiligheid meldt het disproportioneel gebruik van geweld door personeel van de opvang in azc Hoogeveen (NRC 14/10/22). Geschokte reacties zijn hypocriet. Enerzijds gaat het om asielzoekers, “die in de reguliere opvang ruziemaakten, agressief waren, discrimineerden, intimideerden of vernielingen aanrichtten”. Van gedragsverandering bij de lastpakken blijkt geen sprake. Deze doelstelling „lijkt te hoog gegrepen”, oordeelde het onderzoeksinstituut WODC eind 2019.  Anderzijds hebben deze mensen kennelijk een onderliggende problematiek. Zoals psychische problemen, verslaving en een verstandelijke beperking. De begeleiders moeten dus gevangenbewaarder én geestelijke verzorger zijn en dat zonder opleiding. Uit het Stanford-gevangenisexperiment in 1971 waren de excessen bij deze azc begeleiders te voorspellen. Verrassend, dat het COA dit niet heeft voorzien? Neen natuurlijk, dit is namelijk de gewenste afschrikking in lijn met het Nederlandse asielbeleid. 

The Justice and Security Inspectorate reports the disproportionate use of violence by staff at the asylum seekers’ center in Hoogeveen (NRC 14/10/22). Shocked reactions are hypocritical. On the one hand, it concerns asylum seekers, “who quarreled, were aggressive, discriminated, intimidated or destroyed in the regular reception”. There appears to be no change in behavior among the troublemakers. This objective “seems too ambitious”, the WODC research institute judged at the end of 2019. On the other hand, these people apparently have an underlying problem. Such as psychological problems, addiction and an intellectual disability. The counselors must therefore be both prison guards and spiritual counselors, without any training. The excesses of these asylum seekers could be predicted from the Stanford prison experiment in 1971. Surprising that COA did not foresee this? No, of course, this is the desired deterrence in line with Dutch asylum policy.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *