Why do people go to war now?

NEMO Kennislink 20/5/2022 bekijkt de vraag waarom mensen oorlog voeren in een serie artikelen vanuit verschillende wetenschapsdisciplines. Voor de eerste aflevering sprak NEMO Kennislink met archeoloog David Fontijn.

NEMO Kennislink 20/5/2022 examines the question of why people wage war in a series of articles from different scientific disciplines. For the first episode, NEMO Kennislink spoke with archaeologist David Fontijn.

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/geweld-in-de-steentijd-en-de-bronstijd/

David Fontijn geeft vele vermoedens waarom een bepaalde omstandigheid tot een oorlog leidt. Maar dat verklaart nog niet waarom mensen die in een dergelijke omstandigheid geraken met elkaar op de vuist gaan. Wel wordt geconstateerd, dat mensen niet intrinsiek gewelddadig zijn of vredelievend. Maar dat wordt verklaard door voorbeelden, waarbij dan eens oorlog wordt gevoerd en dan eens vreedzaam naast elkaar wordt geleefd. Kennelijk speelt daarbij mee of een omgeving meer of minder mensen op een hoop leven.

David Fontijn gives many suspicions as to why a certain circumstance leads to a war. But that still doesn’t explain why people who get into such a circumstance get into fistfights. It is noted, however, that people are not intrinsically violent or peaceful. But that is explained by examples, in which war is sometimes waged and then peacefully coexisted. Evidently, whether an environment has more or fewer people living in a heap plays a part in this.

Maar dat is geen verklaring voor het gedrag. Daarvoor ga ik terug naar wat een mens ten diepste is. Een levend organisme gericht op overleving. Zoals elk ander organisme. Elk onderdeel is op zoek naar energiebronnen, waarmee het geheel van het organisme kan overleven. Het organisme kent daarbij 2 mechanismen om te overleven. Vechten of vluchten. Dat doet de mens vanaf haar bestaan niet anders. Soms alleen en soms met anderen, als dat voor de overleving nodig is. Moeten schaarse energiebronnen met velen gedeeld worden, dan is de kans op vechten groot. Bij overvloed speelt dat minder. Energiebronnen zijn bronnen, die een behoefte bevredigen. Dat zijn eerst die bronnen, die met voedsel en drinken te maken hebben. Maar daarna gevonden worden in bevrediging van andere behoeften zoals die te vinden zijn in de piramide van Maslov. Elke fase in die piramide kan leiden tot een tekort aan die specifieke behoeftenbevrediging. De onvervulde zoektocht naar die behoeftenbevrediging is de oorzaak van oorlogvoering.

But that doesn’t explain the behavior. For that I go back to what a person is deep down. A living organism focused on survival. Like any other organism. Each part is looking for energy sources with which the whole of the organism can survive. The organism has 2 mechanisms to survive. Fight or flight. Humans have been no different since their existence. Sometimes alone and sometimes with others, if necessary for survival. If scarce energy resources have to be shared with many, the chance of fighting is high. In abundance, it matters less. Energy sources are sources that satisfy a need. Those are the first sources, which have to do with food and drink. But then to be found in satisfaction of other needs such as those found in Maslov’s pyramid. Each stage in that pyramid can lead to a lack of that specific need satisfaction. The unfulfilled quest for that satisfaction of needs is the cause of warfare.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *