foto NOS

Is the science of the people replacers a fantasy?

Het artikel van Sjoerd de Jong (NRC 4/6/22) geeft een laatste update over het verschijnsel van ‘omvolking’, de bewuste vervanging van het witte ras. De schrijver laat wel iets zien van een vooringenomenheid, waarvan de bevestiging volgt in de laatste regels. De geruststelling namelijk, dat de verkoop van de Nederlandse editie van Spenglers tweedelige ondergangsverhaal niet de winkels uitvliegt. Het suprematie denken van de witte mens, van welke mens ook, druist in tegen het Verdrag van de rechten van de mens en is strafbaar. Van een bewuste vervanging door een overheid is geen bewijs.

The article by Sjoerd de Jong (NRC 4/6/22) provides a final update on the phenomenon of ‘people replacement’, the conscious replacement of the white race. The writer does show something of a bias, the confirmation of which follows in the last lines. The reassurance that the sale of the Dutch edition of Spengler’s two-part story of demise will not fly out of the shops. The supremacy of white people, of any person whatsoever, is against the Convention on Human Rights and is punishable by law. There is no evidence of a deliberate replacement by a government.

Maar waarom zou je geen oog kunnen hebben voor de groeiende zorg bij de witte mens voor de verkleuring van de bevolking? Dat dit leidt tot het einde van het witte ras? Sterker, tot de suprematie van het gekleurde ras, waar overigens hetzelfde Verdrag voor de rechten van de mens een grens aan stelt? De wetenschappelijke literatuur staat kennelijk ‘cherrypicking’ toe om die zorg te ondersteunen. Zoals de Neanderthaler mogelijk het onderspit heeft moeten delven door het excessieve aantal nakomelingen van de Homo sapiens.

But why not pay attention to the growing concern among white people for the discoloration of the population? That this will lead to the end of the white race? In fact, to the supremacy of the colored race, to which, incidentally, the same Convention on Human Rights sets a limit? The scientific literature apparently allows “cherry picking” to support that concern. Just as Neanderthals may have lost out because of the excessive number of descendants of Homo sapiens.

De huidige mens staat voor grote uitdagingen met veel stress. In tijden van grote spanning wordt gezocht naar zondebokken. De angst voor het einde van het witte ras kan daartoe een katalysator zijn. Onze politieke leiders moeten dat voorkomen door koste wat kost direct die angst te bestrijden.

Today’s people face major challenges with a lot of stress. In times of great tension, scapegoats are sought. The fear of the end of the white race can be a catalyst for this. Our political leaders must prevent this by directly combating that fear at all costs.

Ricky Turpijn
Een mens met een kleurtje.
A person of color.

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *