Who is lying now? Confession of insider knowledge of judges in Fort Oranje proceedings?

Of de rechters liegen of de advocaat van Fort Oranje (NRC 28/12 over Fort Oranje). Of blijkt het achteraf een Rutte momentje te zijn: iemand heeft het zich fout herinnerd? Over voorkennis bij de rechters bij de procedure over ondermijning bij Fort Oranje. 

Terecht of niet: de vooringenomenheid van de rechters wordt weer aangevoerd. Een hype in de huidige rechtspraak. Maar wel verontrustend zijn de woorden van de rechtbank, dat een nader onderzoek naar de nieuwe info niet nodig is. De rechtbank mist een antenne voor deze gevoeligheid. Sterker, de rechtbank zal wel iets doen aan de „bewustwording voor wat betreft het gebruik van casuïstiek tijdens soortgelijke bijeenkomsten”. Dit lijkt toch bijna op een bekentenis, dat de rechters liegen?
De rechtbank communiceert niet handig. Niet in deze tijd van groot wantrouwen richting ambtenaren.

Either the judges are lying or the Fort Oranje lawyer (NRC 28/12 about Fort Oranje). Or does it turn out to be a Rutte moment afterwards: someone remembered it wrong? About insider information with the judges in the proceedings about subversion at Fort Oranje.

Rightly or wrongly: the bias of the judges is invoked again. A hype in the current case law. But the words of the court are disturbing that a further investigation into the new information is not necessary. The court lacks an antenna for this sensitivity. In fact, the court will do something about “awareness about the use of case histories during similar meetings”. Doesn’t this almost look like a confession that the judges are lying?
The court does not communicate well. Not in this time of great distrust of civil servants.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *