A howler monkey as a leader? That time is now over. Real?

Ho maar. Psychologische veiligheid als voorwaarde om nieuwe ideeĂ«n binnen een team boven water te krijgen is niet een panacee van de laatste tijd (NRC Opinie Maartje Laterveer). Door de anglificering zijn werkverbanden al langer bekend met het soms geridiculiseerd begrip ‘brainstorming’. Ook wel in goed Nederlands het ‘benen op tafel’ overleg. Het veronderstelt, dat iedere deelnemer zijn/haar/lhbtiq+ idee – hoe krom ook – mag geven over het onderwerp zonder ontslagen te worden. En dat is een al langer toegepaste techniek bij bedrijven (volgens chatGPT). Dat brulapen volgens Laterveer op kantoor hun langste tijd hebben gehad, staat hier geheel los van – als dat al waar is. Wat wel speelt, is dat een brulaap als leidinggevende minder genegen is om ‘brainstormsessies’ te houden, omdat het alleen op de top van de apenrots wil zijn. De andere lager geplaatste apen dienen deze brulaap. Omdat er kennelijk een – tijdelijke? – publicitaire wind waait, die dit soort apengedrag verfoeit, lijkt heel Nederland zich daaraan over te geven. Maar Laterveer maakt in haar opinie ook duidelijk, dat er wel degelijk een tegenwind is, die zich daar niet bij aan wil sluiten. Dus dat psychologische veiligheid tijdens ‘brainstormsessies’ het team een toegevoegde waarde geeft moge duidelijk zijn. Maar dat is iets anders dan de brulaap, die alleen zichzelf vooropstelt en aan wie de rest van het team voor dat doel dienstbaar moet zijn. 

Hey. Psychological safety as a condition for bringing new ideas to the surface within a team is not a panacea of ​​recent times (NRC Opinion Maartje Laterveer). Due to the anglicization, work groups have been familiar with the sometimes ridiculed concept of ‘brainstorming’ for some time. Also known as the ‘legs on the table’ consultation in good Dutch. It assumes that each participant is allowed to give his/her/LGBTIQ+ idea – no matter how twisted – about the subject without getting fired. And that is a technique that has been used by companies for some time (according to chatGPT). The fact that howler monkeys have had their day in the office, according to Laterveer, is entirely separate from this – if that is true at all. What does matter is that a howler monkey as a manager is less inclined to hold ‘brainstorming sessions’, because it only wants to be at the top of the monkey rock. The other lower-ranking monkeys serve this howler monkey. Because apparently there is a – temporary? – the publicity wind blows, which abhors this kind of monkey behavior, the whole of the Netherlands seems to surrender to it. But Laterveer also makes it clear in her opinion that there is indeed a headwind that does not want to join it. So it is clear that psychological safety during ‘brainstorming sessions’ gives the team added value. But that is different from the howler monkey, who puts himself first and to whom the rest of the team must serve for that purpose.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *