Cabinet ambitions now require a well-functioning labor market

Als ik Hans Borstlap (van de commissie met dezelfde naam) goed begrijp (NRC 16/5/22) moeten werklozen een verplichte opleiding volgen om daarmee geschikt te worden gemaakt voor de vraag op de markt. Zonder zich verder af te vragen of het UWV niet al langer haar stinkende best doet om die aansluiting te maken, vergeet Hans Borstlap, dat veel werkgevers nog veel te kieskeurig zijn om het reservoir bij het UWV aan te spreken (NRC 17/5/22 Tekorten betreffen hele arbeidsmarkt).

If I understand correctly Hans Borstlap (of the committee with the same name) (NRC 16/5/22), unemployed people have to undergo compulsory training in order to be made suitable for the demand on the market. Without further wondering whether the UWV is not already doing its very best to make that connection, Hans Borstlap forgets that many employers are still far too picky to address the reservoir at the UWV (NRC 17/5/22 Shortages concern the entire labor market).

Meer dan voorheen eisen de werkgevers direct inzetbare, goed opgeleid personeel in spe juist vanwege het nijpende tekort. Van langdurig werklozen kan dat niet verlangd worden. Aan de behoefte van de werknemer om goed opgeleid op de arbeidsmarkt te verschijnen zal het niet liggen, gezien de uitputting in no-time van het opleidingsbudget van 1000 euro door een te grote vraag. Beter zouden werkgevers afstand moeten doen van hun DNA voor leeftijdsdiscriminatie. Om maar niet te spreken van hun antipathie voor de fysiek en mentaal minder bedeelde werkzoekende. Verder lijkt het een kwestie van tijd, dat de eerdere herschikking van de arbeidsmarkt door de pandemie weer teruggebracht zal worden tot de juiste verhoudingen. Door loonstijgingen én faillissementen. Sterker, de economische groei in het eerste kwartaal van 2022 lijkt tot stilstand te zijn gekomen. Wat de krappe arbeidsmarkt iets meer doet ontspannen. Mocht dit allemaal niet helpen – en dan zijn we wel een stuk verder in de tijd – om het reservoir van het UWV leeg te scheppen, dan heeft de economie waarschijnlijk haar uiterste grens bereikt. Dan helpen de goedbedoelde prikkels van Hans Borstlap ook niet meer.

More than before, employers are demanding immediately deployable, well-trained staff in the future, precisely because of the acute shortage. This cannot be expected of the long-term unemployed. It will not be the employee’s need to appear well-trained on the labor market, given that the training budget of 1000 euros will be exhausted in no time due to too much demand. Employers should better give up their DNA for age discrimination. Not to mention their antipathy for the physically and mentally less fortunate jobseeker. Furthermore, it seems only a matter of time before the previous realignment of the labor market due to the pandemic will be brought back to the right proportions. Wage increases and bankruptcies. In fact, economic growth in the first quarter of 2022 appears to have stalled. Which makes the tight labor market a little more relaxed. If all this does not help – and then we are a lot further in time – to empty the reservoir of the UWV, then the economy has probably reached its limit. Then the well-intentioned incentives of Hans Borstlap no longer help.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *