Is the statue of a young black woman on Nikes in Rotterdam now an insult?

Het standbeeld van een jonge, zwarte vrouw op Nikes in Rotterdam is een belediging voor mensen die wél heldendaden verrichten, zegt Rosanne Hertberger (NRC 3/6/23). Als ik biologe Rosanne Hertzberger goed begrijp, dan moet het afgelopen zijn met dat egalitaire gedoe van de Nederlander. Sarcastisch zegt zei: “Doe maar gewoon, dan applaudisseren we voor je, puur vanwege irrelevante randverschijnselen als gender of etniciteit.” Helden, die moeten volgens haar op een sokkel geplaatst moet worden. Dat ben ik met haar eens. Maar zijn er helden? O ja, kijk maar eens naar de jaarlijkse lintjesregen, die elk jaar toeneemt. Maar ogenschijnlijk niet te rijmen met het gure gepolariseerde klimaat, waarin de helft van de Nederlanders de andere helft het licht in de ogen niet gunt op grote maatschappelijke onderwerpen. En daarom is het helemaal niet goed om in dit tijdsgewricht helden te benoemen, laat staan helden die niets gepresteerd hebben volgens Hertzberger. Daarbij valt het oog niet alleen op haar kleding en etnische voorkomen. Maar ook op haar stevige omvang. Dat is geen reclame voor gezond zijn of het moet de Anna meisjes een hart onder de riem steken. Dat in een stad met uitgerekend 170 nationaliteiten een jonge vrouw met een Caraïbisch uiterlijk is gekozen, zal kunnen rekenen op een gevoel van tegelijk achterstelling én superioriteit. Wat het bronzen beeld wil vermijden, zal juist ontstaan: een gevoel van discriminatie. Waarom met het beeld genaamd Moments Contained de knuppel in het Rotterdamse hoenderhok moet worden gegooid, is mij niet duidelijk.

The statue of a young black woman on Nikes in Rotterdam is an insult to people who do perform heroic deeds, says Rosanne Hertberger (NRC 3/6/23). If I understand biologist Rosanne Hertzberger correctly, then that egalitarian thing of the Dutchman should be over. Sarcastically says: “Just act and we’ll applaud you, purely because of irrelevant peripheral phenomena such as gender or ethnicity.” Heroes, which she believes should be placed on a pedestal. I agree with her. But are there heroes? Oh yes, just look at the annual ribbon rain, which increases every year. But apparently incompatible with the harsh polarized climate, in which half of the Dutch people do not allow the light in the eyes of the other half on major social issues. And that is why it is not good at all to name heroes at this juncture, let alone heroes who have achieved nothing according to Hertzberger. The eye is not only drawn to her clothing and ethnic appearance. But also on its solid size. That is not an advertisement for being healthy, but it should encourage the Anna girls. The fact that a young woman with a Caribbean appearance has been chosen in a city with 170 nationalities will be able to count on a feeling of both disadvantage and superiority. What the bronze statue wants to avoid will actually arise: a feeling of discrimination. It is not clear to me why the statue called Moments Contained should be thrown into the Rotterdam chicken coop.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *