Rapidly melting glaciers on Spitsbergen: good or bad?

Als nietig onderdeel van de kosmos ben ik geneigd op te houden met lezen over de gevolgen van klimaatverandering op aarde. Een verandering in de richting van hogere temperaturen door de hoge uitstoot van CO2 door toedoen van de mens. Ik word er moedeloos van. Nu ook weer het NRC van 6 januari 2023 over de smeltende gletsjers op Spitsbergen: zij smolten anderhalf keer sneller dan vier jaar eerder. Om in dezelfde sferen te blijven: een sneeuwlawine van onstuitbare vervelende gevolgen voor het leven op aarde komt eraan. De temperatuur moet omlaag en flink ook. Dat betekent dus, dat 8 miljard mensen direct aan de bak moeten. Gelooft u het zelf? Ook Greta Thunberg heeft slechts een rimpeling in het sentiment kunnen brengen. Extinction Rebellion heeft nog te weinig aanhang en de opvolger van het woord van het jaar klimaatklever staat al ongeduldig te wachten.

As a tiny part of the cosmos, I tend to stop reading about the effects of climate change on Earth. A change towards higher temperatures due to the high emission of CO2 caused by humans. It makes me despondent. Now again the NRC of January 6, 2023 about the melting glaciers on Spitsbergen: they melted one and a half times faster than four years earlier. To stay in the same spheres: a snow avalanche of unstoppable nasty consequences for life on earth is coming. The temperature has to drop and quite a bit. That means that 8 billion people have to go straight to work. Do you believe it yourself? Greta Thunberg, too, has only managed to bring a ripple to the sentiment. Extinction Rebellion still has too few supporters and the successor to the word of the year climate sticker is impatiently waiting.

Er moet dus hulp komen van de natuur zelf. De grondstof olivijn lijkt daarvoor de panacee te zijn. Fijngemalen olivijn – overal op aarde te vinden – kan uitstekend CO2 vastleggen, blijkt uit veldproeven in Delft. Het risico op nikkelvervuiling is gering. Maar het belangrijkste nieuws is toch, dat de focus op temperatuurstijging misschien onterecht lijkt te zijn, als ik de laatste berichten over de Atlantische Golfstroom mag geloven. Door het zoetwater afkomstig uit smeltend poolijs uit bijv. Spitsbergen lijkt de Golfstroom, die warm water van de evenaar naar het noorden brengt en terug, flink te vertragen. Gevolg: de temperatuur op het Noordelijk Halfrond zal dalen. Onderzoek ernaar is in volle gang. De natuur herstelt het falen van de mens op deze manier zelf. Dan is het wellicht toch goed om over klimaatverandering te blijven lezen.

So help must come from nature itself. The raw material olivine seems to be the panacea for this. Finely ground olivine – found all over the world – can capture CO2 excellently, according to field tests in Delft. The risk of nickel contamination is low. But the most important news is that the focus on temperature rise may seem unjustified, if the latest reports about the Atlantic Gulf Stream are to be believed. Due to the freshwater from melting polar ice from, for example, Spitsbergen, the Gulf Stream, which carries warm water from the equator to the north and back, seems to slow down considerably. As a result, the temperature in the Northern Hemisphere will drop. Research into it is in progress. Nature itself corrects the failure of man in this way. Then it might be good to keep reading about climate change.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *