Citaat Karel Boullart:”De beste manier om chaos te veroorzaken is alles te regelen.”
“Stress en werkdruk zijn niet de vijand in het leven: ze zijn juist de sleutel tot groei. Van werkdruk kun je gelukkig worden, net als van deadlines en het overwinnen van een opdracht die ogenschijnlijk niet jouw ding was. Zo bouw je aan zelfkennis (waar krijg ik energie van?) en zelfvertrouwen (ik denk dat ik het kan!) en dat geeft richting. Geluk komt niet met een zak geld of door te kiezen voor dingen die alleen maar leuk zijn. En werkgeluk is ook niet het einddoel, maar een gemoedstoestand waar je elke dag je best voor moet doen.”
Zo schrijft Marije de Vries in het Intermediair. Een ander geluid dan de stressverhalen over werkdruk, die de balans tussen werk en privé verstoren. Eigenlijk is het niet anders dan een focus op goed timemanagement. Maar dan wel discipline om dit consequent toe te passen.
Zet dagelijks op een rijtje in een spreadsheet onder elkaar alle – en werkelijk alle – activiteiten die je in een periode tegenkomt incl. pauze en sociale prietpraat. En zet daar een prioriteit van A (hoogste), B, C (laagste) tegenover. Zet zoveel mogelijk in C en ‘upgrade’ regelmatig van daar uit naar B en tenslotte A, afhankelijk van je doel. Maar ga dus niet een activiteit onder C als eerste oppakken. De som van de uren aan A, B, C is maximaal 8,5 per dag. Probeer maar!

Quote from Karel Boullart: “The best way to cause chaos is to arrange everything.”
“Stress and work pressure are not the enemy in life: they are the key to growth. Work pressure can make you happy, just like deadlines and overcoming an assignment that was apparently not your thing. This is how you build self-knowledge ( what gives me energy?) and self-confidence (I think I can do it!) and that gives direction. Happiness does not come with a bag of money or by choosing things that are only fun. And happiness at work is not the end goal either, but a state of mind that you have to work hard for every day.”
This is how Marije de Vries writes in the Intermediair. A different sound than the stress stories about work pressure, which disrupt the balance between work and private life. Actually, it is no different than a focus on good time management. But discipline to apply this consistently.
List every day in a spreadsheet all – and really all – activities that you encounter in a period, including breaks and social chit-chat. And put a priority of A (highest), B, C (lowest) against it. Put as much as you can in C and regularly ‘upgrade’ from there to B and finally A, depending on your goal. But don’t pick up an activity under C first. The sum of the hours of A, B, C is a maximum of 8.5 per day. Just try!

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *