Citaat Zig Ziglar: “Motivatie is de brandstof die nodig is om de menselijke motor in gang te houden” Zie mijn website jurisprudentiemeteenglimlach

Taxlive 22/2/24 VNVandaag 21/2/24
Bron: Rechtbank Noord-Holland 14-12-2023 (publicatie 20-02-2024) AWB – 22 _ 5642 ECLI:NL:RBNHO:2023:13947

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBNHO:2023:13947

X heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag IB/PVV voor het jaar 2021, stellende dat de overheid 5% van het geïnde belastinggeld besteedt aan de subsidiëring van fossiele brandstoffen. Volgens X dragen fossiele brandstoffen bij aan klimaatverandering en wordt hierdoor zijn recht op leven en veiligheid bedreigd. X wenst daarom 5% van zijn belastingaanslag niet te betalen. In geschil is of de aanslag met 5% verminderd dient te worden, omdat de overheid 5% van het geïnde belastinggeld besteedt aan subsidiëring van fossiele brandstoffen.

In geschil is of X het recht heeft om de betaling van een deel van zijn belastingaanslag te weigeren op grond van zijn bezwaren tegen de subsidiëring van fossiele brandstoffen door de overheid.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de aanslag IB/PVV 2021 niet met 5% verminderd wordt ondanks eisers bezwaar tegen de subsidiëring van fossiele brandstoffen door de overheid. De verplichting om belasting te betalen luidt algemeen. Een individuele belastingplichtige kan de voldoening aan die verplichting niet afhankelijk stellen van het doel waarvoor de overheid de belasting aanwendt. Ook is het niet aan een belastingplichtige om te bepalen voor welke overheidsuitgaven hij wel of niet belasting betaalt. De rechtbank erkent de ernst van de klimaatproblematiek, maar stelt dat de besteding van financiële middelen een kwestie is die buiten de rechtsmacht van de administratieve rechter valt. X’ beroep is ongegrond.

De uitspraak van de rechtbank is niet verrassend. De aanslag wordt niet met 5% verminderd, omdat de overheid 5% van het geïnde belastinggeld besteedt aan subsidiëring van fossiele brandstoffen. Maar het beroep is symptomatisch voor wat er nu in de maatschappij speelt. Een soort burgerlijke ongehoorzaamheid, omdat er geen vertrouwen is in het leiderschap van de overheid tegen klimaatverandering. De eigenrichting om de belastingafdracht te korten voor uitgaven, die niet stroken met het wereldbeeld van belastingplichtigen is niet nieuw. Zoals De Beweging weigering defensiebelasting (BWD) uit de 80er jaren van de vorige eeuw. De inspecteur wijst dan ook op jurisprudentie inzake defensie uitgaven en gewetensbezwaarden uit die tijd. De Hoge Raad heeft deze weigeringen niet gehonoreerd. De allernieuwste beweging is die van de Autonomen, die zich sowieso buiten de Nederlandse rechtsorde stellen en daarom überhaupt geen belasting willen betalen. Kratten vol beroepen liggen bij de overwerkte rechtspraak te wachten op behandeling. Een noodkreet ligt al bij de Tweede Kamer. Ook nu volgt de weliswaar met de zorg voor het klimaat meevoelende rechter het uitgezette fiscale pad. De verplichting om belasting te betalen luidt algemeen. Ten overvloede wijst de rechter erop, dat door toewijzing van zijn verzoek, het door eiser gewenste doel niet zal worden bereikt. Wat belastingplichtige nog steeds heeft bijgedragen (voor 95%), ook voor het door hem niet gewenste doel wordt aangewend. Ook het beroep op het Urgenda arrest slaagt niet. De in artikel 2 en 5 van het EVRM neergelegde rechten over het recht op leven, vrijheid en veiligheid omvatten niet de vrijheid voor belastingplichtigen om op grond van overtuiging of gewetensbezwaren te weigeren belasting te betalen voor zover de opbrengst van die belasting wordt aangewend voor doeleinden die de belastingplichtige niet met zijn overtuiging of geweten kan verenigen, bijvoorbeeld subsidiëring van fossiele brandstoffen. Niet de rechter, maar de regering en het parlement gaan over de besteding van de financiële middelen.

Belanghebbende had gehoopt mee te kunnen liften met het sentiment van het het Urgenda arrest. Nu dat niet het geval is moet de uitkomst niet als een verrassing zijn gekomen. Gezien de datum van de uitspraak lijkt belanghebbende het hierbij te laten. Maar dat stelt dan wel weer teleur.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *