Heeft Roberto Saviano dan toch gelijk? Is Nederland toch het rottend hart van Europa wat betreft het witwassen van drugsgelden (NRC 31/7/2021). Was het tegenhouden van het witwas onderzoek van oud politieman Robert Dekker naar Russische oligarchen door het OM (NRC 16/4/2022) het bewijs, dat ook het bestrijden van witwassen van drugsgeld geen prioriteit heeft in Nederland?

Is Roberto Saviano right after all? Is the Netherlands the rotting heart of Europe with regard to money laundering of drug money (NRC 31/7/2021). Was the OM (NRC 16/4/2022) stopping the money laundering investigation of former police officer Robert Dekker into Russian oligarchs proof that combating money laundering of drug money is not a priority in the Netherlands?

Neen hoor, Saviano heeft nog steeds geen gelijk. Het bewijst alleen maar, dat politiek een vreemd spel kan spelen zo ook in de strijd tegen witwassen. In de politiek kan het hogere landsbelang vijanden in vrienden veranderen en omgekeerd. Dat blijkt uit het oligarchenverhaal van Robert Dekker toen en uit het sanctiebeleid tegen Rusland nu. Hij heeft uitstekend recherche werk verricht, maar in een verkeerd politiek tijdsgewricht.

Nope, Saviano is still wrong. It just proves that politics can play a strange game, including in the fight against money laundering. In politics, the higher national interest can turn enemies into friends and vice versa. This is apparent from Robert Dekker’s oligarch story then and from the sanctions policy against Russia now. He did an excellent detective job, but at the wrong political time.

Er is namelijk geen twijfel, dat de strijd tegen het witwassen ook van crimineel drugsgeld de hoogste prioriteit heeft bij justitie. Dit blijkt uit de invoering van het openbare ubo register, waarin de uiteindelijk gerechtigde natuurlijke persoon van een concern verplicht is opgenomen. In combinatie met het onlangs afgesloten onderzoek naar het gebruik van postbusvennootschappen zullen geldstromen beter terug te herleiden zijn tot deze persoon. De FIOD heeft in haar jaarbericht 2021 gewezen op haar succesvolle jacht naar ruim 900 witwas transacties voor meer 520 miljoen euro.

https://www.fiod.nl/jaarbericht-fiod-2021-financieel-en-fiscaal-rechercheren-in-een-digitale-internationale-wereld/

There is no doubt that the fight against money laundering of criminal drug money also has the highest priority for the department of justice. This is apparent from the introduction of the public UBO register, in which the beneficial owner natural person of a group is compulsorily included. In combination with the recently completed study into the use of PO box companies, it will be easier to trace money flows back to this person. In its 2021 annual report, the FIOD pointed to its successful hunt for more than 900 money laundering transactions for more than 520 million euros.

Ook is het verhaal van Robert Dekker – ondanks het teleurstellend vervolg – een illustratie, dat de ‘mindset’ van de individuele opsporingsambtenaar wel degelijk ook gericht is op het bestrijden van witwassen. Nadrukkelijk is Nederland nog steeds het kloppend en niet het rottend hart van Europa in de strijd tegen witwassen.

The story of Robert Dekker – despite the disappointing sequel – is also an illustration that the ‘mindset’ of the individual investigating officer is indeed also aimed at combating money laundering. The Netherlands is emphatically still the beating and not the rotting heart of Europe in the fight against money laundering.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *