Elke leerling moet de kans krijgen om onderwijs op zijn of haar niveau te volgen. Vaak is de gezinsachtergrond een belemmering om die kans te grijpen. Er is dus kansenongelijkheid. Maar het schoolsysteem zo drastisch veranderen, dat de docent zich schaamt om op een gymnasium les te geven, is een slechte zaak voor Nederland kennisland (NRC 19/02/22 gymnasium schaamte).

Every student should be given the opportunity to receive education at his or her level. Often the family background is a barrier to seizing that opportunity. So there is inequality of opportunity. But changing the school system so drastically that the teacher is ashamed to teach at a gymnasium is bad for the knowledge country in the Netherlands (NRC 19/02/22 gymnasium shame).

Nederland is een kennisland. Een land waar het onderwijs de kans geeft aan talenten om te excelleren. In onderwijs, die internationaal gezien naam heeft, namelijk het gymnasium. Alle landen kennen het woord gymnasium in hun taal. Bekend als hoogstaand categoraal onderwijs met het Oud Latijn en Grieks als grondslag. De grondslag van alle nu levende talen. Maar ook onderwijs in mythologische verhalen relativeert je blik op de wereld. Het is voortgezet onderwijs van hoge kwaliteit. Een kweekvijver van denkers. Dat opent deuren voor bijv. een vervolgopleiding op een buitenlandse universiteit van naam.

The Netherlands is a knowledge country. A country where education gives talents the opportunity to excel. In education, which has an international reputation, namely the gymnasium. All countries know the word gymnasium in their language. Known as high-quality categorical education based on Old Latin and Greek. The foundation of all living languages. But education in mythological stories also puts your view of the world into perspective. It is high quality secondary education. A breeding ground for thinkers. This opens doors for, for example, further education at a renowned foreign university.

Ja, het is elitair onderwijs. Daar is niets mis mee, omdat het voortgezet onderwijs is op het allerhoogste niveau. Voor alle leerlingen in principe toegankelijk. Immers, de inspectie van het onderwijs van het ministerie van OCW meldt, dat de kansenongelijkheid niet verder oploopt. De trend, dat leerlingen met hoger opgeleide ouders op een hoger niveau zitten dan hun advies en die met lager opgeleide ouders op een lager niveau zitten dan hun advies, lijkt te zijn gestopt. Deze ongelijkheid stijgt niet verder. Ook stromen meer voortgezet onderwijs-leerlingen in de onderbouw op dan af. Dit was niet eerder het geval. Met name leerlingen met lager opgeleide ouders stromen minder vaak af. Dit is positief. We zien ook dat meer scholen aan gelijke kansen werken. Aldus de inspectie over 2020 in haar rapport over 2021. Dat is overigens door Corona weer veranderd.

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs

Het is naar mijn mening een kwestie van tijd, dat de kansenongelijkheid tot het verleden behoort. Hou het gymnasium als kweekvijver van denkers in stand. De gymnasium docent is nodig om leerlingen, eerder betiteld als kansarmen, op te leiden tot parels van de wetenschap. Niks schaamte.

In my opinion, it is only a matter of time before the inequality of opportunity is a thing of the past. Maintain the gymnasium as a breeding ground for thinkers. The gymnasium teacher is needed to train students, previously referred to as underprivileged, to become pearls of science. No shame.

Ricky Turpijn
Oud gymnasiast

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *