Returning now to the early years of European cooperation is a disastrous path

“Grensoverschrijdende problemen als de oorlog in OekraĂŻne, klimaatverandering, AI of pandemieĂ«n moet je samen oplossen. Met wat handel en economie alleen kom je er niet meer. Die nostalgie naar een voorbij verleden, van paradise lost, is misleidend en gevaarlijk”
Zo waarschuwt Caroline Gruyter in NRC 9/9/23 haar naamgenote van de BBB. Door de weg die de EG zo’n driekwart eeuw heeft afgelegd in een notendop te beschrijven laat zij zien, dat terugkeer naar de beginjaren van Europese samenwerking een heilloze weg is. Maar zij mist het punt. Dat is het gevoel van wegglippen van de grip van de burger op de eigen omgeving, die de BBB de gigantische winst bij de Provinciale Staten verkiezingen heeft opgeleverd. De burgers van Nederland begrijpen heel goed, dat grote problemen groots en gezamenlijk opgepakt moeten worden. Ook de BBB kiezer. Maar het is te groot, te onoverzichtelijk geworden. Door het klein te houden – wellicht tegen beter weten in – krijgt de burger gevoelsmatig de grip op zijn/haar/lhbtiq+ omgeving terug. En dat is veel waard. Dat wil Caroline van der Plas duidelijk maken.

“Cross-border problems such as the war in Ukraine, climate change, AI or pandemics must be solved together. A little trade and economics alone will not get you there. That nostalgia for a bygone past, of paradise lost, is misleading and dangerous”
For example, Caroline Gruyter warns her namesake from the BBB in NRC 9/9/23. By describing in a nutshell the path that the EC has traveled for about three-quarters of a century, she shows that returning to the early years of European cooperation is a disastrous path. But she misses the point. That is the feeling of the citizen’s grip on their own environment slipping away, which has given the BBB the gigantic profit in the Provincial Council elections. The citizens of the Netherlands understand very well that major problems must be tackled on a grand scale and together. Also the BBB voter. But it has become too big, too confusing. By keeping it small – perhaps against their better judgment – the citizen emotionally regains control over his/her/LGBTIQ+ environment. And that is worth a lot. Caroline van der Plas wants to make this clear.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *