A silent pandemic in the Netherlands now: the lack of movement.

Citaat Napoleon Bonaparte: “Er bestaan twee hefbomen om de mens in beweging te brengen: vrees en eigenbelang”
Quote Napoleon Bonaparte: “There are two levers to move man: fear and self-interest”

Hoewel ambtenaren reeds lang een aanvalsplan hebben bedacht om kinderen meer in beweging te krijgen, hebben hun politieke ambtsdragers dit alleen met de mond beleden en zijn er geen gelden structureel opzijgezet om dit plan uit te voeren (NRC 21/10/23). Zoals neuropsycholoog Erik Scherder in zijn lezing in theater De Bres in Leeuwarden zou zeggen: „Waarom dĂłet u niks? Waarom heeft niemand van u een brief aan een politicus geschreven?” Die kinderen zijn namelijk de toekomstige doden als gevolg van chronische ziekten, ontstaan door het gebrek aan beweging al in de jonge jaren. Zo’n 5800 per jaar. En wel tegen jaarlijks 2,7 miljard behandelkosten (volgens het RIVM in 2018). En zou je daar niets aan willen doen uit medemenselijkheid, omdat het leven van die kinderen gaandeweg ongemakkelijker zal worden, dan toch wel vanwege de enorme behandelkosten. Een beetje rondneuzen op internet bracht mij op een artikel van onderzoeker Emilie Ruiter van het RadboudUMC van januari 2020.

https://academischewerkplaatsamphi.nl/nieuws/ouders-onderschatten-het-gewicht-van-hun-kind/

Met een verbazingwekkende conclusie. “Ondanks het toenemende mondiale bewustzijn over het toenemende aantal gevallen van overgewicht/obesitas bij kinderen en een grotere focus op gewicht in het algemeen, zijn veel ouders (60%) niet in staat te herkennen wanneer hun eigen kind overgewicht of obesitas heeft. De onderschatting door ouders van de gewichtsstatus van hun kind blijft alarmerend hoog, vooral onder ouders van jonge, zwaarlijvige kinderen”.

Is het dan zo verwonderlijk, dat ouders hun kinderen niet aanzetten tot beweging, als zij hun eigen kind met overgewicht niet herkennen? Emilie Ruiter geeft mogelijke oorzaken: angst voor sociale stigma, maar ook verrassend: hoe hoger opgeleid, hoe meer onderschatting.

https://pointer.kro-ncrv.nl/tweederde-van-de-ouders-heeft-niet-in-de-gaten-dat-hun-kind-te-zwaar-is

De politiek is wars van dwang/betutteling. Als niet eerst goed onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken, dan is elke verleiding om het kind meer te laten bewegen gedoemd te mislukken.

Although civil servants have long devised a plan of attack to get children more active, their political office holders have only paid lip service to this and no funds have been structurally set aside to implement this plan (NRC 21/10/23). As neuropsychologist Erik Scherder would say in his lecture in the De Bres theater in Leeuwarden: “Why don’t you do anything? Why haven’t any of you written a letter to a politician?” These children are the future dead as a result of chronic diseases, caused by the lack of exercise in their early years. About 5800 per year. And at annual treatment costs of 2.7 billion (according to the RIVM in 2018). And if you don’t want to do anything about it out of humanity, because the lives of those children will gradually become more uncomfortable, then at least because of the enormous treatment costs. A bit of poking around on the internet brought me to an article by researcher Emilie Ruiter from RadboudUMC from January 2020.

https://academischewerkplaatsamphi.nl/nieuws/ouders-onderschatten-het-gewicht-van-hun-kind/

With an astonishing conclusion. “Despite increasing global awareness of the rising incidence of childhood overweight/obesity and an increased focus on weight in general, many parents (60%) are unable to recognize when their own child is overweight or obese. The underestimation parental perception of their child’s weight status remains alarmingly high, especially among parents of young, obese children.”

Is it any wonder that parents do not encourage their children to exercise if they do not recognize their own overweight child? Emilie Ruiter gives possible causes: fear of social stigma, but also surprising: the more educated, the more underestimation.

https://pointer.kro-ncrv.nl/tweederde-van-de-ouders-heeft-niet-in-de-gaten-dat-hun-kind-te-zwaar-is

Politics is averse to coercion/patronizing. If the causes are not first properly investigated, then any temptation to get the child to exercise more is doomed to failure.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *