Citaat Johan Cruijff: “Elk nadeel heb z’n voordeel”

Taxlive 3/2/23 VNVandaag 3/2/23
Bron: Hoge Raad 03-02-2023 (publicatie 03-02-2023) 22/01334 ECLI:NL:HR:2023:127

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2023:127

Samenvatting

X is het niet eens met de door hem verschuldigde box 3-heffing over zijn vermogen. Voor het jaar 2017 bedraagt de belastingdruk 487%. Hij is dan ook van mening dat de box 3-heffing in strijd is met art. 1 EP EVRM. Hof Amsterdam oordeelt dat de box 3-heffing voor de jaren 2015 – 2018 ten aanzien van X niet een individuele en buitensporige last tot gevolg heeft. X gaat in cassatie. Hij stelt daarbij, onder verwijzing naar het Kerst-arrest (Hoge Raad 24 december 2021, nr. 21/01243, V-N 2022/2.3), dat voor alle jaren rechtsherstel moet worden geboden.

De Hoge Raad oordeelt dat er voor 2017 en 2018 geen sprake is van een individuele en buitensporige last ten aanzien van X. De box 3-heffing blijft dan ook in stand. Voor de jaren 2015 en 2016 verwijst de Hoge Raad naar het arrest van 20 mei 2022 (21/04407, V-N 2022/23.3) en stelt vervolgens vast dat het betoog van X faalt. De Hoge Raad gaat verder nog in op het arrest van 20 mei 2022 (21/03587, V-N 2022/23.4) over de procedure met betrekking tot verzoeken om ambtshalve vermindering en de taak van de rechter daarin. Het beroep in cassatie van X is ongegrond.

Opmerking

Box 3-heffing in 2017 en 2018 leidt niet tot individuele en buitensporige last; te laat bezwaar lijkt door Hoge Raad niet te worden gehonoreerd?

De Hoge Raad heeft zich eerder in haar arrest van mei 2022 uitgesproken over de samenloop van de massaalbezwaarprocedure en de individuele bezwaarschriften inzake Box3. In dit laatste arrest van 3 feb 2023 gaat zij nog in op de rol van de rechter daarin en oordeelt ondermeer in ro 3.3.7:

“Indien de rechter de gevolgen van de collectieve uitspraak op bezwaar voor de hoogte van het in box 3 te heffen bedrag niet kan overzien, maar wel aanknopingspunten vindt om aan te nemen dat het krachtens het arrest van 24 december 2021 te bieden rechtsherstel niet tot een andere beoordeling van de individuele buitensporige last zal nopen, staat het de rechter vrij zich te beperken tot een oordeel over de individuele buitensporige last”. Het Hof geeft met haar oordeel over 2017 en 2018 geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Aldus de Hoge Raad. Dus hoewel het wetssysteem van Box3 vanaf de herziening in 2017 in strijd is met internationale verdragen, kan de rechter toch de toets aanleggen van de individuele buitengewone last. Interessant.

De HR lijkt een schot voor de boeg te geven over hoe zij denkt, dat de massaalbezwaarplus van de consumentenbond zal aflopen. Deze procedure heeft als doel ook rechtsherstel te bieden op grond van het Kerstarrest 2021 voor belastingplichtigen, die niet tijdig bezwaar tegen het jaar 2017 en 2018 hebben ingediend. De voorspelling van de stas, dat de Hoge Raad niet zal terugkomen op haar arrest uit mei 2022, lijkt uit te komen. Immers, een beroep op een ambtshalve vermindering van de Box3 heffing over de jaren 2015 en 2016 op grond van het Kerstarrest 2021 wordt met een verwijzing naar het arrest van mei 2022 niet gehonoreerd (nieuwe jurisprudentie heeft geen terugwerkende kracht). Dus waarom zou een te laat bezwaar over 2017 en 2018 wel worden gehonoreerd?

De guillotine staat op scherp.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *