Is this rude behavior now?

Hufterig gedrag. Zo bestempelt Bernard Witzel het klein protest van een groepje actievoerders onder de naam de Rode Fiets tegen de valse beloftes van producenten in de circulaire economie en de uitwassen van hun producten (NRC 14/7/2022 Hufterig gedrag). Deze kwalificatie blijft dus kennelijk over van een kleinschalige poging de wereld een spiegel voor te houden. Hij zal niet de enige zijn, die er zo over denkt. Het doet mij denken aan de mondiale hippie beweging in de 60er jaren, waarvan de leden werden weggezet als ‘langharig werkschuw tuig’, beoordeeld naar hun fysiek en hun gedrag. In huidige termen zou je het gedrag als hufterig kunnen omschrijven. Een protestbeweging van jongeren, die de generatiekloof voor een flink deel heeft gedicht en heeft gezorgd voor een meer egalitaire maatschappij. Welke koers zou de wereld zijn ingeslagen, indien the Beatles hun album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” nooit hadden uitgebracht? Toegegeven, deze bewegingen verdwijnen zodra deze jongeren als gewone burgers opgenomen worden in de cultuur van ‘huisje-boompje-beestje’. Maar dergelijke erupties om het anders te doen heeft de maatschappij nodig om te veranderen. We moeten juist meer hufterig gedrag vertonen. Zeker met het oog op het komende zwaar weer.

Rude behavior. That is how Bernard Witzel describes the small protest of a group of activists under the name of the Red Bicycle against the false promises made by producers in the circular economy and the excesses of their products (NRC 14/7/2022 Rude behaviour). This qualification is apparently left over from a small-scale attempt to hold up a mirror to the world. He won’t be the only one who thinks so. It reminds me of the global hippie movement in the 1960s, whose members were labeled as ‘long-haired work-shy scum’, judged by their physique and behavior. In current terms you could describe the behavior as bastard. A protest movement of young people, which has largely closed the generation gap and has ensured a more egalitarian society. What course would the world have taken if the Beatles released their album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”? Admittedly, these movements disappear as soon as these young people are included as ordinary citizens in the culture of ‘house-tree-beast’. But such eruptions to do things differently society needs to change. We just need to be more rude. Especially with a view to the upcoming heavy weather.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *