Citaat Hans van Mierlo: “De begroting is net als een deken in de winter: als de één hem naar zich toe trekt, ligt de ander in de kou”

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/pakket-belastingplan-2024-aangenomen-door-tweede-kamer/

In de nacht van donderdag op vrijdag 26/27 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer het Belastingplan 2024 met maar liefst 25 amendementen aangenomen. Het laatste woord is aan de Eerste Kamer. In het oog springende amendementen zijn:
– Het toptarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verhoogd van 31% naar 33% (amendement 36418, nr. 11);
– Het tarief in box 3 wordt per 1 januari 2024 verder verhoogd naar 36% (amendement 36418, nr. 11);
– De afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 gaat niet door. Ter dekking wordt het maximumbedrag voor excessief lenen uit de eigen bv verlaagd van € 700.000 naar € 500.000 (amendement 36418, nr. 60);
– Per 2025 vervalt de inkoopfaciliteit in de dividendbelasting, zodat de inkoop van eigen aandelen voortaan even zwaar wordt belast als het uitkeren van dividend (amendement 36418, nr. 11);
– De voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor 2024 wordt nagenoeg gehalveerd, waarmee de mkb-winstvrijstelling op een percentage van 13,31% komt (amendement 36418, nr. 43);
– De 30%-regeling wordt per 1 januari 2024 versoberd (amendement 36418, nr. 63);
– De bankenbelasting wordt verhoogd (amendement 36418, nr. 11);
– Een belastingplichtige of inhoudingsplichtige krijgt een recht om een verzoek om inzage in zijn fiscale dossier te doen. Een besluit op een verzoek om inzage is een voor bezwaar vatbare beslissing, zodat daartegen de bezwaar- en beroepsmogelijkheid openstaat. De fiscale geheimhoudingsplicht geldt dan niet (amendement 36418, nr. 110);
– De vanaf 1 juli 2023 geldende accijnskorting voor benzine, diesel en LPG wordt één jaar doorgetrokken en de reguliere verhoging (indexatie) per 1 januari 2024 wordt niet doorgevoerd (amendement 36418, nr. 83);
– Het lage percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) wordt per 1 januari 2025 verlaagd van 83% naar 75%. In het wetsvoorstel was een verlaging naar 70% voorgesteld (amendement 36421, nr. 11)

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *