The end of the adoption stop: “It’s not about us now, it’s about the children”

Het gaat niet om ons, het gaat om de kinderen. Dat zegt Sanne Buursink van stichting A New Way (NRC 12/04/2022). Is dat zo?

It’s not about us, it’s about the kids. That is what Sanne Buursink of the A New Way foundation (NRC 12/04/2022) says. Is that right?

De stichting wordt met drie andere adoptiestichtingen samengevoegd tot één landelijke adoptiestichting. Dit zou een beter toezicht opleveren om misstanden te voorkomen zoals die zich eerder hebben voorgedaan. Dit na een “fundamentele herbezinning op de toekomst” van het adoptiebeleid door het kabinet, waarbij de stichting zich als enige adoptie instantie zou mogen bemoeien met het adopteren van kinderen voor wie in eigen land geen opvang beschikbaar is. Overigens een voorwaarde in het Haags Adoptieverdrag. Dat internationale verdrag uit 1993 is bedoeld om de rechten van kinderen die interlandelijk geadopteerd worden te waarborgen.

The foundation will be merged with three other adoption foundations into one national adoption foundation. This would provide better supervision to prevent abuses such as those that have occurred before. This after a “fundamental rethinking of the future” of the adoption policy by the cabinet, in which the foundation would be the only adoption agency to intervene in the adoption of children for whom no care is available in their own country. Incidentally, a condition in the Hague Adoption Convention. That international treaty from 1993 is intended to guarantee the rights of children who are adopted intercountry.

Echter, toezicht door één stichting zal misstanden niet tegen gaan, zoals gesjoemel met documenten, kinderhandel en het afstand doen van kinderen tegen betaling of onder dwang. Maar kennelijk ook na adoptie waren de problemen met adoptiekinderen talrijk volgens adoptiehoogleraar René Hoksbergen, zoals meer zelfdodingen, vaker beroep doen op hulpverlening, vaker crimineel gedrag vertonen. Ook die zullen niet verdwijnen. Hoksbergen heeft vele jaren geleden al gewaarschuwd voor deze ontsporingen vóór en ná de adoptie over de grens. Er is een scala van redenen om kinderen te adopteren, maar de hoofdreden is een onvervulde kinderwens. Kinderen krijgen is een recht geworden. De kinderwens is heilig. Daar moeten we eens mee ophouden. Er is nu eenmaal een grens. Het gaat namelijk niet om ons, maar om de kinderen.

However, supervision by one foundation will not prevent abuses, such as tampering with documents, child trafficking and the renunciation of children against payment or under duress. But apparently also after adoption, the problems with adopted children were numerous, according to adoption professor René Hoksbergen, such as more suicides, more frequent use of social services and more criminal behavior. They won’t disappear either. Many years ago, Hoksbergen warned about these derailments before and after the adoption across the border. There are a variety of reasons for adopting children, but the main reason is an unfulfilled desire to have children. Having children has become a right. The desire to have children is sacred. We have to stop with that. There is, after all, a limit. It’s not about us, it’s about the children.

Wat echt fundamenteel is? Het verbod op interlandelijke adoptie voortzetten.

What’s really fundamental? Continue the ban on intercountry adoption.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *