More attention to integrity now. Is that possible?

Citaat Oprah Winfrey: “Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody’s going to know whether you did it or not.”

De juiste definitie van integriteit. Het goede doen, ook als niemand kijkt. In columns, beschouwingen, discussies wordt het woord integriteit gebruikt vaak zonder daar een definitie van te geven. Een eerste stap om elkaar te begrijpen is uit te gaan van woorden, die voor iedereen dezelfde betekenis hebben. Een startpunt om verder erover te praten. Want wat is ‘goed’? Maar iedereen heeft daar een gevoel bij. In de private sector is het geen overbodig onderwerp om erover te praten (governance). In een publieke functie is integer zijn een minimumeis. Dat verwacht de burger. Dus hoe komt minister Bruins Slot er dan toe te concluderen, dat meer aandacht aan het onderwerp moet worden gegeven? In die zin, dat zij maatregelen gaat nemen om de verleidingen, waaraan de ambtenaar blootstaat, te minimaliseren.

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/minister-bruins-slot-komt-met-strengere-integriteitsregels-een-overheid-die-het-goede-doet-ook-als-niemand-kijkt/

Regels dus. Als je integer bent, dan heb je dĂ­e regels niet nodig. Als je niet integer bent, dan hoor je niet thuis in een publieke functie. Maar er is wel een regel, die ertoe doet. Ambtelijke omkoping is strafbaar. De ambtenaar zal bij zijn/haar/lhbtiq+ handelen altijd moeten opletten daar ver van te blijven. Het elke keer maken van die afweging is een onderdeel van integer zijn. Bij twijfel is overleg met collega’s een vereiste. Ook de inschatting, dat de kans bestaat, dat je met chocoladeletters in de Telegraaf zal staan, kan helpen.
Ooit zei een bekende politica: een beetje integer zijn bestaat niet. En zo is het maar net.

The correct definition of integrity. Do the right thing, even when no one is watching. In columns, reflections, discussions, the word integrity is often used without giving a definition. A first step to understanding each other is to start from words that have the same meaning for everyone. A starting point for further discussion. Because what is ‘good’? But everyone has a feeling about that. In the private sector it is not an unnecessary topic to talk about (governance). In a public position, integrity is a minimum requirement. That is what citizens expect. So how did Minister Bruins Slot come to the conclusion that more attention should be paid to the subject? In the sense that it will take measures to minimize the temptations to which civil servants are exposed. So rules. If you have integrity, then you don’t need those rules. If you don’t have integrity, you don’t belong in a public position. But there is one rule that matters. Official bribery is a criminal offence. The civil servant will always have to be careful to stay far away from this when acting in his/her/LGBTIQ+. Making that assessment every time is part of being honest. When in doubt, consultation with colleagues is a must. The assessment that there is a chance that you will be in the Telegraaf with chocolate letters can also help.
A well-known politician once said: there is no such thing as a little bit of integrity. That’s how it is.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *