Citaat Oscar Wilde: “Youth is wasted on the young”

Taxlive 13/12/23 VNVandaag 12/12/23
Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16-11-2023 (publicatie 07-12-2023) BRE 21/3138 ECLI:NL:RBZWB:2023:7937

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:7937

Samenvatting

Vereniging X heeft als doel het behartigen van de belangen van ouderen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder. Zij tracht dit doel te bereiken door onder andere het verlenen van diensten aan en de individuele belangenbehartiging van de leden, het vertegenwoordigen van de belangen van ouderen bij overheden en andere instanties, en het organiseren van sociaal-culturele, sportieve, educatieve en informatieve activiteiten. De inspecteur geeft aan X een afwijzende beschikking ANBI af. In geschil is of X kwalificeert als een ANBI.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat zij kwalificeert als een ANBI. X geeft onvoldoende inzicht in de verschillende activiteiten en werkzaamheden die zij gedurende het jaar verricht en ten behoeve van wie deze activiteiten worden georganiseerd. Hierdoor kan niet worden beoordeeld of X aan de kwantitatieve toets voldoet. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt evenmin, aangezien X onvoldoende onderbouwt dat de door haar genoemde instellingen met een ANBI-status in gelijke omstandigheden verkeren. Het beroep is ongegrond.

Veelal wordt zonder problemen aan een verzoek om de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te verkrijgen voldaan. Achteraf wordt door het ANBI team getoetst of de ANBI status terecht is afgegeven. Maar de aanvraag zelf moet wel voldoende info geven om daar een minimale toets op los te laten. Kennelijk is in onderstaande procedure daar niet aan voldaan en is het verzoek bij beschikking afgewezen door de inspecteur en uiteindelijk aan de rechtbank voorgelegd. https://lnkd.in/es7ia_iq

De toets bestaat uit een kwalitatieve Ă©n een kwantitatieve. Werkzaamheden moeten het rechtstreekse doel hebben enig algemeen belang te dienen (de kwalitatieve toets) af te leiden uit de statuten Ă©n de feitelijke handelingen. Daarnaast wordt verlangd dat het beoogde doel voor meer dan 90 procent ten bate van het algemeen belang strekt, en niet ten bate van een particulier belang (de kwantitatieve toets). Nu is de lezer afhankelijk van wat de rechter als relevante feiten in de uitspraak heeft opgenomen. Kennelijk organiseert belanghebbende als vereniging gedurende het jaar verschillende activiteiten. Er worden activiteiten georganiseerd die (mogelijk) het algemeen nut dienen en activiteiten die gericht zijn op ontspanning en vermaak van leden. Die laatste categorie activiteiten is niet zonder nadere onderbouwing aan te merken als gericht op het algemeen belang. Belanghebbende heeft geen dan wel onvoldoende inzicht gegeven welke activiteiten exact, met welk doel en ten behoeve van wie gedurende het jaar worden verricht. Nu dat inzicht noodzakelijk is voor het beoordelen of aan de kwantitatieve toets wordt voldaan heeft de inspecteur het verzoek terecht afgewezen. Aldus de rechtbank.

De rechtbank oordeelt dus verder niet over het algemeen nut karakter van de activiteiten: de kwantitatieve eis is veel eenvoudiger te beoordelen. Wel jammer, omdat interessant is te weten hoe deze rechter tegen belangenbehartiging van ouderen aankijkt. Ligt deze in lijn met de activiteiten van een vakbond?Uit het feitenrelaas blijkt niet hoeveel moeite belh – die heeft de bewijslast – heeft genomen om die uitsplitsing wel te maken. Er zijn gemachtigden die het woord voeren, dus het lijkt niet te liggen aan ondeskundigheid. Dan moet er wel sprake zijn van onwil. Maar dat kan belh bij de appelrechter mogelijk ontkrachten.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *