Guarding Rutte is now not in the national interest

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/30/bedreiging-rutte-waarom-zonder-bewaking-lopen-in-het-landsbelang-is-a4060157

Nederland is naïef om zijn premier zonder body-guards over straat te laten lopen. Vanuit landsbelang onverstandig. Althans, dat vinden de crime-fighters al enige jaren. Zij zien hun gelijk nu de premier wellicht in het vizier is van de georganiseerde misdaad (NRC 28/9/21). Toch valt er veel voor te zeggen om die bewaking, juist bezien vanuit het landsbelang weg te laten.

The Netherlands is naive to let its prime minister walk down the street without body-guards. Unwise from a national interest. At least, that’s what the crime fighters have been thinking for some years now. They are right now that the prime minister may be in the crosshairs of organized crime (NRC 28/9/21). However, there is much to be said for omitting such surveillance, precisely from the point of view of the national interest.

Toen de redactie van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in Frankrijk bij een aanslag in 2015 bijna volledig werd weggevaagd, heeft de natie bij monde van haar leider gezegd, dat de daders Frankrijk niet klein zullen krijgen. Dat het leven gewoon door moet en zal gaan. Anders hebben de daders gewonnen namelijk, dat angst regeert en de samenleving splijt. De mensen gingen de straat op, de leus was “je suis Charlie”. Grote woorden die elke keer weer klinken na een aanslag. Mark Rutte zal als liberaal in hart en nieren dit als geen ander onderschrijven. Door bewaking wordt hem zijn liberale ideologie ontnomen.

When the editors of the satirical magazine Charlie Hebdo in France were almost completely wiped out in a 2015 attack, the nation through its leader said the perpetrators will not bring France down. That life just has to and will go on. Otherwise, the perpetrators have won, namely that fear reigns and society splits apart. People took to the streets, the slogan was “je suis Charlie”. Big words that sound every time after an attack. As a liberal at heart, Mark Rutte will endorse this like no other. Surveillance deprives him of his liberal ideology.

Een dreiging richting de premier is niet eens zo verrassend. 17 mln inwoners op zo’n heel klein stukje aarde begrijpen, dat zij moeten inschikken en niet altijd hun zin kunnen krijgen. Maar de keerzijde is, dat het ook moeilijk is tussen de kakafonie van stemmen voldoende gehoord te worden. Frustratie kan zich ophopen en als een vulkaan ontploffen richting bijv. een premier. Maar juist door zichtbaar en benaderbaar te zijn kunnen frustraties eerder worden opgemerkt. Met kans op een vreedzame de-escalatie. Bewaking zal juist averechts kunnen werken.

A threat to the prime minister is not even that surprising. 17 million inhabitants on such a very small piece of earth understand that they have to give in and can’t always get their way. But the downside is that it is also difficult to be heard sufficiently among the cacophony of voices. Frustration can build up and explode like a volcano towards a prime minister, for example. But it is precisely by being visible and approachable that frustrations can be noticed earlier. With the chance of a peaceful de-escalation. Surveillance could actually have the opposite effect.

Terreur of georganiseerde misdaad: de dreiging blijft hetzelfde. Misdaad. Het is moedig van de premier om vanuit het liberale gedachtengoed bewaking te weigeren. Natuurlijk zijn er voorbeelden geweest van moorden, die wellicht met bewaking hadden kunnen worden voorkomen. Maar laten zien, dat je niet bang bent, staat voor een groter goed. Namelijk voor een maatschappij die vreedzaam wil samenleven. Dat is ook landsbelang. En verdient navolging. Mark Rutte is Charlie.

Terror or organized crime: the threat remains the same. Crime. It is courageous of the prime minister to refuse surveillance on the basis of liberal ideas. Of course, there have been instances of murders that might have been prevented with surveillance. But showing that you are not afraid stands for a greater good. Namely for a society that wants to live together peacefully. That is also national interest. And deserves to be followed. Mark Rutte is Charlie.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *